water quality - Dashboard Atsamat

คุณภาพน้ำประปา

ผ่านมาตรฐาน
ค่าความขุ่น รายวัน (ถังน้ำใส)
กำลังโหลด...
ค่าความเป็นกรด-ด่าง รายวัน (ถังน้ำใส)
กำลังโหลด...
ค่าการนำไฟฟ้า รายวัน (ถังน้ำใส)
กำลังโหลด...
ค่าคลอรีน รายวัน (หอสูง)
กำลังโหลด...